Na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog (WOI) in november 1918 ontstaat onder de oud-gedemobiliseerden van de krijgsmacht een toenemende behoefte met elkaar in contact te blijven en zonodig op basis daarvan zich te weer te stellen tegen stromingen die het voortbestaan van het Koninkrijk in de waagschaal stellen.
Tevens worden initiatieven ontplooit om te komen tot een erkenning van de veteranen van destijds, in de vorm van een toekenning van een (herinnerings-)onderscheiding, het later bij K.B. vastgestelde MOBILISATIEKRUIS.

Op 19 november 1925 wordt dan de Nationale Bond “Het Mobilisatie Kruis” (NBMK) opgericht, waarin de Burgerwachttraditie van de Vrijwillige Landstorm centraal staat.
De doelstellingen waren even simpel als duidelijk:

  1. Het gevoel van eenheid en saamhorigheid in vaderlandslievende geest onder zijn leden aan te kweken.
  2. De belangen van zijn leden, alsmede van hun weduwen en wezen te behartigen.

In april 1939 worden als gevolg van de toenemende spanning in de wereld vele dienstplichtigen onder de wapenen geroepen.
De Bond verleent steun voor de Ontwikkeling en Ontspanning van de Krijgsmacht aan de vooravond van WOII.
Na de capitulatie in mei 1940 worden deze activiteiten gestaakt. Moeilijkheden met de Duitse bezetter leiden er toe dat de Bond op 3 september 1942 wordt opgeheven, waarbij archieven, fondsen en alle andere bezittingen verloren gaan.

Na de bevrijding, in mei 1945, wordt onmiddellijk met de wederopbouw van de Bond begonnen.
Reeds in 1939 ten tijde van de Algehele Mobilisatie bestond het voornemen om oud-gemobiliseerden en oud-strijders van latere jaren als begunstigers in de Bond op te nemen met het oogmerk te komen tot een sterke Vaderlandslievende Bond.

Op Hemelvaartsdag 1947 wordt te Lunteren door oud-gemobiliseerden en oud-strijders een landdag gehouden, wat resulteerde in de oprichting van de Nederlandse Bond van Oud-strijders (NBOS) en wel op 19 juli 1947.

Om nu het ideaal van een gezamenlijke Bond te verwezenlijken vindt er overleg plaats tussen NBMK en de NBOS.
Het is 29 april 1950 wanneer er een samenvoeging tot stand komt.
Aanvankelijk wordt de naam gevoerd: Nationale Bond van Oud-gedemobiliseerden en Oud-strijders “Het Mobilisatie Kruis” (NBSOMK) doch dit wordt allengs vervangen door N.B.O.S.
In deze samengevoegde organisatie is sprake van zowel belangenbehartiging als van voortzetting van de Burgerwacht traditie.

Op 17 november 1951 wordt door oud Indië-gangers het Veteranen Legioen Nederland (VLN) opgericht, qua naamgeving in navolging van het Amerikaanse, Britse en Canadese LEGION.
Eerst in stichtingsvorm en spoedig daarna in verenigingsvorm stelt de organisatie zich ook open voor de niet Indië-veteraan, om zich te ontwikkelen tot een groepering van “War Veterans”, d.w.z. van diegenen die daadwerkelijk aan het verzet hebben deelgenomen of in de Krijgsmacht hebben gediend.
De doelstellingen van het VLN zijn breder, zodanig dat in feite elke organisatie verwant aan Defensie, Verzet of Sociale verzorging/Eerbetoon gevallenen onder deze paraplu een plaatsje vinden kan.
Vanaf de oprichting van het VLN wordt er gestreefd één organisatie van (ex)militairen en oud-strijders te realiseren.

In 1965 wordt een eerste poging ondernomen om tussen de NBOS, het VLN en de BOSS (Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers) tot samenwerking te komen. De BOSS trekt zich terug, maar het contact tussen NBOS en VLN blijft gehandhaafd.

In 1974 wordt een eerste poging ondernomen een federatief verband tot stand te brengen tussen de NBOS, het VLN en de OSL (Oud Strijders Legioen) stichting, welke is opgericht in 1958 als een van het VLN afgescheiden groepering.
In april 1978 treedt de OSL stichting terug uit de Federatie Oud-strijders Organisatie (FOS); deze federatie wordt dan opgeheven terwijl de fusie tussen de NBOS en het VLN in voorbereiding wordt genomen, die per 7 oktober 1978 van kracht wordt.
Deze gefuseerde organisatie noemt zich dan Nederlandse Bond van Oudstrijders “Het Veteranen Legioen Nederland” of kortweg NBOS/VLN.
In november 1986 besluit de Algemene Ledenvergadering over te gaan tot naamswijziging in Bond van Wapenbroeders, zulks op grond van diverse overwegingen, doch niet in het minst om de voortzetting te realiseren, ook wanneer de oudere generaties niet meer aanwezig zullen zijn.

Het is duidelijk dat de oorsprong van de Bond van Wapenbroeders terug gaat naar de “geboortedatum” 19 september 1925, waarbij deze Bond de tradities voortzet van achtereenvolgens de Nationale Bond “Het Mobilisatie Kruis”, de Nederlandse Bond van Oud-strijders en het Veteranen Legioen Nederland.